Regulamin i zasady korzystania z serwisu internetowego

http://nieruchomosci-rzeszow.com/

1. Strona internetowa znajdująca się pod adresem http://nieruchomosci-rzeszow.com/, w ramach której wchodzą również wszelkie funkcje i narzędzia (dalej „Strona”) udostępniana jest na zasadach wskazanych niżej.

2. Korzystając ze strony użytkownik zgadza się na warunki tu przedstawione .

3. Prawo własności do zawartości Strony należy do Podkarpackie Centrum Finansowo Prawne Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie,  ul. 3 maja 5/6,  35-030 Rzeszów (zwanej dalej „Nieruchomości Rzeszów”). Wszelkie prawa autorskie majątkowe i osobiste do jakichkolwiek elementów Strony (tekstów, grafik, układu strony, itp.) są zastrzeżone i prawnie chronione.  Żadna część Strony nie może być w celach komercyjnych wykorzystywana poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana bez wcześniejszej pisemnej zgody Nieruchomości Rzeszów.

4. Strona nieruchomosci-rzeszow.com powstała z myślą o użytkownikach zainteresowanych tematyką nieruchomości na obszarze miasta Rzeszowa i w jego bliskich okolicach

5. Wiadomości wskazane na stronach witryny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów zawartych w art. 66 i 661 Kodeksu Cywilnego a ich podanie ma jedynie charakter informacyjny

6. Korzystanie ze strony ma charakter bezpłatny.

7. Zważając na jedynie informacyjny charakter Strony, Nieruchomości Rzeszów nie ponosi żadnej  odpowiedzialności za prawne, finansowe i jakiekolwiek inne skutki użycia przez jego użytkownika wiadomości umieszczonych na  Stronie. Dodatkowo Nieruchomości Rzeszów nie ponosi odpowiedzialności za szkody albo straty użytkownika bądź osób trzecich, które związane są z wykorzystaniem tych wiadomości, w tym do powzięcia decyzji w konkretnej sprawie. Korzystanie przez Użytkownika z Strony odbywa jedynie na jego osobistą odpowiedzialność.

8. Mimo zapewnienia koniecznych starań w celu zagwarantowania rzetelności i aktualności przedstawianych wiadomości, występuje niewielkie ryzyko zaistnienia nieścisłości.  Nieruchomości Rzeszów nie ponosi żadnej odpowiedzialności, ani nie jest gwarantem prawidłowości i kompletności wiadomości zamieszczonych na Stronie. Nieruchomości Rzeszów zastrzega, iż informacje umieszczone na Stronie mogą być aktualizowane z określonym poślizgiem.

9. Nieruchomości Rzeszów nie odpowiada za przerwy w dostępie do Strony i jakichkolwiek wiadomości, programów komputerowych albo innych zamieszczonych na stronie treści, jak również za wszelkie wady, braki, wirusy komputerowe bądź też elektroniczne sygnały, które mogą wyrządzić użytkownikowi szkodę. Nieruchomości Rzeszów nie odpowiada za zawartość witryn internetowych do których skierowane są linki (odnośniki) ze Strony. Zamieszczenie odnośnika (linku) nie stanowi potwierdzenia związku z daną stroną, do której zostanie przekierowany użytkownik, z wyłączeniem tych co do których zastosowanie mają postanowienia odrębnych umów

10. Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie po wyrażeniu przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych. Udzielenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie właściwego pola umieszczonego przy treści zgody. Zgodę udziela się jedynie dla celów statystycznych i marketingowych na rzecz Nieruchomości Rzeszów. Użytkownik ma posiada pełne prawo wglądu do swoich danych osobowych jak również do ich poprawiania.

11. Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 26 sierpnia 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Zgoda udzielana jest poprzez zaznaczenie właściwego pola umieszczonego przy treści zgody.

12. Administratorem danych osobowych jest Nieruchomości Rzeszów.

13. Możliwość skorzystania z prawa do modyfikacji danych albo ich usunięcia jak też  usunięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej realizowana jest przez wysłanie do Nieruchomości Rzeszów właściwego żądania ze wskazaniem danych użytkownika na adres biuro@nieruchomosci-rzeszow.coml. Usunięcie danych osobowych z systemu Strony jest jednoznaczne z wyrejestrowaniem się użytkownika z systemu Strony.

14. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Strony jedynie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności z poszanowaniem dla praw własności intelektualnej.

15. Użytkownik jest poinformowany o tym, iż poczta elektroniczna jak również inne transmisje przechodzące przez sieć informatyczną nie posiadają charakteru poufnego i mogą być nie pozbawione ingerencji osób trzecich.

16. Zmiana postanowień niniejszego  regulaminu odbywa się poprzez umieszczenie jego zaktualizowanej treści na Stronie http://nieruchomosci-rzeszow.com. Wprowadzone postanowienia obowiązują od chwili ich zamieszczenia na Stronie.

17. Użytkownik posiada prawo kierowania uwag, komentarzy  jak i zapytań dotyczących działania Strony na adres biuro@nieruchomosci-rzeszow.com.